Οργάνωση  Προσφερόμενα ΜαθήματαΘερινή ΆσκησηΠρογράμματα Τρέχοντος Έτους
Τι είναι η Θερινή Άσκηση
Στόχοι και αντικείμενο
Οργάνωση και Συντονισμός
Διεξαγωγή
Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Εργαστήρια
Ημερίδα

Φορείς Υποδοχής 2003-2013

Επιβλέποντες καθηγητές  
       2003-2010
Έκθεση ασκουμένων
Πρωτόκολλο αξιολόγησης
Επικοινωνία
Νέα/Ανακοινώσεις


Διεξαγωγή  

4.1. Χρόνος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται η  Π.Α. των φοιτητών/ριών είναι οι μήνες  Ιούλιος και Αύγουστος. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου έγινε με γνώμονα τον ετήσιο προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του τμήματος και συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις των φοιτητών σε σχέση με τα μαθήματα λήγουν στο τέλος Ιουνίου. Η διάρκεια της Π.Α. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερις εβδομάδες. Πέραν του ενός μηνός, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε φορέα και φυσικά από τη διαθεσιμότητα των ασκούμενων.

Για τους φοιτητές/ριες που ασκούνται στην έδρα του Τμήματος, στη Μυτιλήνη, οργανώνεται πρόγραμμα άσκησης σε δύο επιπλέον, της θερινής, περιόδους: από το Νοέμβριο έως το Φεβρουάριο για μία ομάδα ασκουμένων και από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο για μία δεύτερη ομάδα ασκουμένων.

4.2. Φορείς υποδοχής φοιτητών/ριών

Από το πρώτο έτος πραγματοποίησης του Προγράμματος η συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αφού διερεύνησαν τις δυνατότητες συνεργασίας και την διαθεσιμότητα διαφορετικών φορέων υποδοχής κατήρτισαν κατάλογο με φορείς στους οποίους θα ασκούνταν οι φοιτητές/τριες. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με βασικά κριτήρια τα εξής: την αξιολόγηση της συνεργασίας με τον εκάστοτε φορέα, το είδος των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται κάθε έτος από το φορέα κατά το μήνα Ιούλιο, τη δυνατότητα των ασκουμένων να εξασφαλίσουν τα έξοδα διαμονής τους σε συγκεκριμένα μέρη. Η αναζήτηση νέων φορέων γίνεται μέσω επαφών που αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με φορείς που καλύπτουν ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Σε κάθε φορέα υπεύθυνος για την καθοδήγηση και εποπτεία της εργασίας των φοιτητών/τριών καθώς και για τη συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ορίζονται εργαζόμενοι στο φορέα από εξειδίκευση σχετική με το αντικείμενο της άσκησης. Οι επόπτες/τριες στους φορείς υποδοχής των φοιτητών/τριών συντάσσουν μετά το τέλος της άσκησης πρωτόκολλο αξιολόγησης για κάθε ασκούμενο/η (βλέπε παρακάτω  «Πρωτόκολλο αξιολόγησης των ασκούμενων»).

4.3 Επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/τριες

Ο θεσμός του επιβλέποντα/ουσας καθηγηγή/τριας για τον κάθε ασκούμενο/η καθιερώθηκε από την πρώτο έτος λειτουργίας του Προγράμματος. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην επίβλεψη ασκούμενων φοιτητών/τριών γίνεται με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται εκ μέρους τους μετά από πρόσκληση που τους απευθύνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από την Τμηματική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Οι επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/τριες αναλαμβάνουν την επιστημονική επίβλεψη της ΠΑ. Ο ρόλος τους αφορά στη συνεργασία με τους εκπροσώπους του φορέα για τον ορισμό και το σχεδιασμό του αντικειμένου της άσκησης του/της κάθε φοιτητή/τριας, την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της άσκησης και την αξιολόγηση της άσκησης με βάση την έκθεση που υποβάλλει ο/φοιτητής/τρια και το πρωτόκολλο αξιολόγησης που συντάσσεται από τον επόπτη στο φορέα υποδοχής και την εποπτεία της άσκησης από τον/την ίδιο/α.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος  έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού και συντονισμού της άσκησης, της παρακολούθησης της, της οργάνωσης ημερίδας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος και της συνολικής αξιολόγησης της μέσω ετήσιων εκθέσεων.

4.4. Διαδικασία επιλογής φοιτητών/ριών

Η επιλογή των φοιτητών/ριών που συμμετέχουν στην άσκηση γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια  που έχουν οριστεί από την ίδια και εγκριθεί από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 18 μαθήματα:

Στην έναρξη κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση της υπεύθυνης του Προγράμματος και των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στην ΠΑ ως επιβλέποντες/ουσες με τους φοιτητές/ριες. Οι φοιτητές/ριες ενημερώνονται για το τι είναι η Πρακτική Άσκηση του τμήματος, για τους φορείς που θα δεχθούν ασκούμενους/ες φοιτητές/ριες τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά και για τον τρόπο διεξαγωγής της Π.Α. Στην ενημέρωση του Μαρτίου ανακοινώνεται η ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή  για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 2ου κύκλου σπουδών.

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου οι φοιτητές/ριες καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής επιλέγοντας κατά σειρά προτεραιότητας τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν να ασκηθούν. Οι περιορισμοί που τίθενται στον αριθμό των φοιτητών/τριών που γίνονται δεκτοί/ές αφορά μόνο τις προσφερόμενες κατ’ έτος θέσεις άσκησης στους φορείς υποδοχής με τους οποίους συνεργάζεται το Πρόγραμμα. Η κατάταξη των φοιτητών/τριών  γίνεται καταρχήν με βάση το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται (δίνεται προτεραιότητα στους/στις τεταρτοετείς φοιτητές/ριες) και κατά δεύτερο λόγο με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Για κάθε φοιτητή/τρια ορίζεται επιβλέπων/ουσα  γνωστικού αντικειμένου σχετικού με το θέμα της Π.Α οι οποίοι/ες συνεργάζονται με τους/τις υπεύθυνους/ες επιβλέποντες/ουσες στους φορείς υποδοχής προκειμένου να οριστούν συγκεκριμένες εργασίες για τους/τις ασκούμενους/ες.

4.5. Παραδοτέα από τους/τις ασκούμενους/ες

Ενάμιση μήνα μετά το πέρας της άσκησης,  ο/η φοιτητής/τρια  καταθέτει στον επιβλέποντα Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: 1) συστηματική καταγραφή του έργου που του/της ανατέθηκε 2) αναφορά στις μεθόδους με τις οποίες εργάστηκε και 3) αυτοαξιολόγηση του έργου του και συνολική αποτίμηση της άσκησης (βλέπε «Έκθεση ασκούμενων»).

Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει τις προφορικές παρουσιάσεις των ασκούμενων στην ημερίδα για την ΠΑ του τμήματος που πραγματοποιείται κάθε έτος το μήνα Νοέμβριο.

4.6. Αμοιβή και ασφάλιση φοιτητών/ριών

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται αμοιβή για τους/τις ασκούμενους/ες που καλύπτεται από το φορέα χρηματοδότησης. Οι φορείς υποδοχής προσφέρουν την υλικοτεχνική υποδομή, το χώρο εργασίας και το εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση, καθοδήγηση και εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών/τριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μετά τη λήξη της άσκησης υπήρξε η δυνατότητα να δοθούν θέσεις εργασίας μέσω συμβάσεων έργου στους/στις ασκούμενους/ες.

Η ασφάλιση των φοιτητών/τριών κατά την περίοδο απασχόλησης τους στο φορέα άσκησης καλύπτεται από το ΙΚΑ και το κόστος της καταβάλλεται από το φορέα χρηματοδότησης.

Κατά τις εκπαιδευτικές εκδρομές, το ΠΠΑ καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και ημιδιατροφής των φοιτητών και των φοιτητριών...