ΠMΣ Kοινωνική & Ιστορική AνθρωπολογίαΠMΣ Φύλο, Πολιτισμός και ΚοινωνίαΠMΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή
     
Διδακτορικό Δίπλωμα 
Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ιδρύθηκε ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 1984.  Σήμερα, συναπαρτίζει μαζί με το Τμήμα Γεωγραφίας, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας άρχισε να λειτουργεί, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και σε προπτυχιακό επίπεδο το 1988-89.  Έκτοτε η ανάπτυξή του σε προσωπικό, φοιτητές και υλικοτεχνική υποδομή είναι εντυπωσιακή.  Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, παρακολούθησαν μαθήματα είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές.  Την επόμενη χρονιά, το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους πενήντα (50) προπτυχιακούς του φοιτητές.  Σήμερα οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ανέρχονται σε τριακόσιους εβδομήντα (370) και οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες σε δέκα εννέα (19).  Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας αποφοίτησαν το 1992.
 
Στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια τα οποία υποστηρίζουν ενεργά τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Πρόκειται για το Εργαστήριο Εθνογραφίας, το Εργαστήριο Ιστορίας και το Εργαστήριο Οικογένειας και Συγγένειας.  Στο Τμήμα λειτουργούν επίσης και 2 εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ένα εκ των οποίων είναι αποκλειστικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (κτήριο Μπίνειο) με συνολικά 5 θέσεις εργασίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία το οποίο απονέμει Πτυχίο Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (Masters Degree).  Πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα διετούς φοίτησης το οποίο δέχεται πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων με διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός.  Σήμερα φοιτούν στο πρόγραμμα αυτό 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές.  Το Τμήμα δέχεται επίσης υποψήφιους διδάκτορες μετά από σχετική διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 ξεκίνησε η λειτουργία του δεύτερου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» το οποίο δέχεται τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το παραπάνω ΠΜΣ λειτουργεί με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο: «Φύλο, Πολιτισμός, Κοινωνία».