ΠΜΣ Κοινωνική & Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και ΚοινωνίαΠMΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Περιγραφή

Οργάνωση

Μαθήματα
Πρόγραμμα μαθημάτων

Διδάσκοντες

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά δώδεκα (12) μήνες.

Φοιτητές
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί το ανώτερο δώδεκα (12) φοιτητές/τριες κάθε έτος. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι όλων των τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δείτε εδώ.

Δίδακτρα
Τετρακόσια (400) ευρώ. Τα δίδακτρα έχουν αυστηρά ανταποδοτικό χαρακτήρα και, στο μέγιστο μέρος τους, δαπανώνται για την οργάνωση ειδικού επιστημονικού εργαστηρίου (workshop) στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, με συμμετοχή ομιλητών από άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.

Υποτροφίες
Το πρόγραμμα δεν προσφέρει υποτροφίες. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, μετά από εισήγηση της επιτροπής επιλογής υποψηφίων και με αποκλειστικό κριτήριο την τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία κάποιων από τους επιτυχόντες υποψήφιους να ανταποκριθούν στην καταβολή των διδάκτρων, είναι δυνατό να αποφασίσει τη μερική απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τέσσερις (4) φοιτητές/τριες ή την πλήρη απαλλαγή για δύο (2) φοιτητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο.