Διδακτορικό Δίπλωμα
Διδάκτορες
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Συναντήσεις Υ.Δ.
Νέα - Ανακοινώσεις


Διδακτορικό Δίπλωμα

Για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε θέματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας, πεδίων στα οποία εξειδικεύονται οι διδάσκοντες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:


1.      Μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα

2.      Πολιτισμικές ταυτότητες και διαχείριση της «παράδοσης»

3.      Πολιτικές της ταυτότητας και πολιτισμική διαφοροποίηση

4.      Σύνορα και πολιτισμική διαφοροποίηση

5.      Θρησκεία, κοινωνία και πολιτισμός στη σύγχρονη Ελλάδα

6.      Πολιτική και αγροτικός σχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα

7.      Το καθεστώς ιδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο

8.      Ανθρωπολογία του αστικού χώρου

9.      Φύλο, ιδιότητα του πολίτη και εθνική ταυτότητα

10.    Έμφυλες πρακτικές στο πεδίο της εργασίας

11.    Φύλο, χώρος και κατανάλωση

12.    Φύλο και σεξουαλικότητα

13.    Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης

14.    Εκπαίδευση και πολιτισμική διαφοροποίηση

15.    Εκπαίδευση και μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα

16.    Θεσμοί συλλογικών επιλογών 

17.    Συγγένεια και τεχνολογικοί μετασχηματισμοί

18.    Οικογένεια και νέες μορφές γονεϊκότητας

19.    Οικογένεια και συγγένεια στον ελλαδικό χώρο, 18ος – 19ος  αιώνας

20.    Συγγένεια και κοινωνικότητα την εποχή της κρίσης  

21.    Κοινωνική Ιστορία του Οθωμανικού χώρου

22.    Ιστορική γεωγραφία του Βαλκανικού χώρου

23.    Ιατρικά συστήματα και παγκοσμιοποίηση

24.    Υγεία, μετανάστες και βιοεξουσία

25.    Ανθρώπινη αναπαραγωγή και γενετικοποίηση

26.    Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

27.    Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας και ανθρωπογλωσσολογίας

28.    Υλικός πολιτισμός, παραγωγή και κατανάλωση

29.    Τουρισμός, τόπος και πολιτισμική ταυτότητα

30.    Μουσική, χορός και φύλο

31.    Εντοπιότητα, "παράδοση" και πολιτικές της επιτέλεσης

32.    Μουσική, ήχος και τόπος

33.    Ηχοτοπία της πόλης και ακουστικές τεχνολογίες

34.    Πολιτική και κοινωνία στον Αρχαίο Κόσμο

35.    Ελληνικός Διαφωτισμός

36.    Εθνικισμός στην Ελλάδα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα Βαλκάνια 19ος – 20ος αιώνας

37.    Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας, 19ος-20ός  αιώνας

38.    Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αστικού χώρου 19ος-20ός αιώνας

39.    Ελληνική Επανάσταση.

40.    Συγκρότηση κοινωνικών τάξεων, εργατική διαμαρτυρία, κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

41.    Μνήμη, μαρτυρία, αναπαράσταση στον 20ό αιώνα.

42.    Ιστορία των γυναικών και ιστορία του φύλου

43.    Δημόσια μνήμη και χώρος

44.    Ιστορική δημογραφία

45.    Τοπική ιστορία

46.    Ιστορία των πόλεων.

47.    Πολιτική ιστορία-Εκλογική συμπεριφορά

 

Δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:

  • να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Ιστορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ.

  • να επιτύχουν σε προφορική συνέντευξη.

  • να πιστοποιούν την επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

 

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος, 81100 Μυτιλήνη) στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους και με προθεσμία την ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρόνο από το Τμήμα. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς η υποβολή της υποψηφιότητας και να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου (διεύθυνση, τηλέφωνο). Την αίτηση συνοδεύουν:

 

-     αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

-     επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει    αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ )

-     διπλώματα ξένων γλωσσών

-     σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (αντικείμενο έρευνας, περιγραφή  μεθοδολογίας, επιμέρους στόχοι, αρχική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα  αποτελέσματα)

-     δύο συστατικές επιστολές.

-    οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν και βεβαίωση ελληνομάθειας από το  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 

Η επιλογή των υποψηφίων για Διδακτορικό Δίπλωμα γίνεται μετά από προφορική συνέντευξη σε ημερομηνία που γνωστοποιείται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.