Φοιτητική Mέριμνα Φοιτητικοί Σύλλογοι Σύμβουλοι Σπουδών
Περίθαλψη
Σίτιση
Στέγαση
Eισιτήρια

Yποτροφίες
Πληροφορίες


Στέγαση

Προϋποθέσεις Διαμονής


Στη φοιτητική εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο εισάγονται φοιτητές και φοιτήτριες που:
 1. Έχουν τη φοιτητική ιδιότητα στην οικεία Πανεπιστημιακή Μονάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
 3. Οι οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε τόπο διαφορετικό απ΄ αυτόν όπου εδρεύει η οικεία Πανεπιστημιακή Μονάδα και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη όπου βρίσκεται η εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο.
 4. Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις εισδοχής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι μεν παλαιών ετών μέχρι 20 Ιουνίου κάθε έτους, οι δε πρωτοετείς φοιτητές το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών τους, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το Υπ.Ε.Π.Θ.
 5. Δεν έχουν απομακρυνθεί από την εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας (Π.Σ.Φ.Μ.)
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής οικοτρόφων

1. Κριτήρια επιλογής οικότροφων στην φοιτητική εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο είναι:
 1. η οικονομική κατάσταση των ιδίων των φοιτητών ή και των οικογενειών τους
 2. ο τόπος μόνιμης διαμονής της οικογένειάς τους και στην περίπτωση ορφανών και από τους δύο γονείς ο τόπος μόνιμης διαμονής των ιδίων φοιτητών
2. Ατομα με ειδικές ανάγκες στεγάζονται, εφόσον τον επιθυμούν, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, με πρόταξή τους στον τελικό πίνακα κατάταξης του παρόντος άρθρου.

3. Μετά την αφαίρεση των θέσεων που καταλαμβάνουν τα Α.Μ.Ε.Α., το υπόλοιπο των διαθέσιμων στην εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο θέσεων κατανέμεται ως εξής:
 1. 50% των θέσεων διατίθεται για τους πρωτοετείς φοιτητές.
 2. 45% των θέσεων διατίθεται για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 3. 2.5% των θέσεων διατίθεται για τους ομογενείς φοιτητές.
 4. 2.5% των θέσεων διατίθεται για τους αλλοδαπούς φοιτητές.
4. Η παραπάνω κατανομή εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες. Μέχρι τότε, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα ποσοστά κατανομής, με απόφαση του Π.Σ.Φ.Μ. της οικείας Πανεπιστημιακής Μονάδας. Στην περίπτωση παρέκκλισης, τα ποσοστά κατανομής που θα αποφασίσει το Π.Σ.Φ.Μ. θα πρέπει σταδιακά να συγκλίνουν προς αυτά που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5. Κάθε υποβαλλόμενη αίτηση κατατάσσεται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, σύμφωνα με δήλωση του υποψηφίου.

6. Αν οι αιτήσεις κάποιας κατηγορίας είναι περισσότερες από τις αναλογούσες στην κατηγορία θέσεις, προκειμένου να καθορισθούν οι εισαγόμενοι οικότροφοι από την κατηγορία αυτή ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 61 για τη σίτιση των φοιτητών.

7. Θέσεις κάποιας κατηγορίας που τυχόν μένουν αδιάθετες διατίθενται σε άλλες κατηγορίες με απόφαση του Π.Σ.Φ.Μ.

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στη φοιτητική εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο υποβάλλουν στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της οικείας Πανεπιστημιακής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που είναι ίδια με αυτά της δωρεάν σίτισης των φοιτητών.

Διάρκεια παραμονής

1. Οι οικότροφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους χώρους της εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου για το χρονικό διάστημα από 5 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου έως τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να διαμένουν στην εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο μέχρι το αργότερο ν+2 χρόνια μετά από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή της αποδοχής της υποψηφιότητας τους ως μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου ν τα χρόνια που διαρκεί κανονικά η φοίτηση στο οικείο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παραλαβή - παράδοση δωματίου

1. Κατά την παραλαβή του δωματίου κάθε οικότροφος υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση που υπάρχουν φθορές στο δωμάτιο, ο οικότροφος σημειώνει τις φθορές αυτές στο πεδίο παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο στην περίπτωση αυτή προσυπογράφεται από τον γραμματέα του Π.Σ.Φ.Μ. Κάθε οικότροφος υπογράφει επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι θα αποκαταστήσει ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο στο δωμάτιο, πέραν αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση, με δική του ευθύνη και επιβάρυνση.

2. Κατά την παράδοση του δωματίου, αν διαπιστωθούν ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση, ο οικότροφος βαρύνεται με το κόστος επισκευής τους.

3. Οι φοιτητές φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τα υλικά της Φοιτητικής Εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου, τόσο εντός του δωματίου τους, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Κυρώσεις

1. Αν παρατηρηθούν προβλήματα συμπεριφοράς οικοτρόφων, προβλέπονται :
 1. Προφορική παρατήρηση
 2. Έγγραφη προειδοποίηση
 3. Απομάκρυνση από την Φοιτητική Εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο.
Απομάκρυνση Οικοτρόφων

1. Οι οικότροφοι απομακρύνονται από τη Φοιτητική Εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο, με απόφαση του Π.Σ.Φ.Μ., χωρίς δικαίωμα επανεγκατάστασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Όταν χάσουν για οποιονδήποτε λόγο τη φοιτητική ιδιότητα.
 2. Όταν εκμισθώνουν ή υπενοικιάζουν ή παραχωρούν τα δωμάτιά τους σε άλλα πρόσωπα.
 3. Όταν δεν καταβάλλουν τη μηνιαία συμμετοχή τους στο κόστος στέγασής τους, εφόσον προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 71 παρ. 8 του παρόντος.
 4. Όταν σε διάστημα το πολύ ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων δεν έχουν παραλάβει τα δωμάτιά τους.
 5. Όταν δεν καταβάλουν το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από υπαιτιότητά τους.
2. Οι οικότροφοι απομακρύνονται προσωρινά από τη Φοιτητική Εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο, με απόφαση του Π.Σ.Φ.Μ. όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις οριστικής απομάκρυνσης οικοτρόφου, η θέση του καταλαμβάνεται αυτόματα από τον επόμενο στον πίνακα κατάταξης δικαιούχο.

Υποχρεώσεις οικοτρόφων

1. Στο χώρο της φοιτητικής εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου προστατεύεται η ελεύθερη πολιτική, συνδικαλιστική έκφραση και δράση των φοιτητών.

2. Οι οικότροφοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη φοιτητική εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο έχουν την ευθύνη για την κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική και γενικότερα την καλή λειτουργία του χώρου.

3. Οι οικότροφοι φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας του δωματίου τους και των κοινόχρηστων χώρων.

4. Οι οικότροφοι συνεργάζονται με το αρμόδιο προσωπικό της φοιτητικής εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου για θέματα εποπτείας, συντήρησης, καθαριότητας, όπως και για κάθε θέμα σχετικό με την ασφάλεια, τη σωστή χρήση των μέσων και των εγκαταστάσεων της φοιτητικής εστίας.

5. Με τη λήξη της σύμβασης διαμονής οι οικότροφοι απομακρύνουν κάθε προσωπικό αντικείμενο από το δωμάτιο και παραδίδουν αυτό καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρέλαβαν (κλειδιά κλπ) στο αρμόδιο προσωπικό.

6. Ο οικότροφος μπορεί να διακόψει την παραμονή του, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εμπρόθεσμα και εγγράφως το Π.Σ.Φ.Μ.

7. Ο οικότροφος δεν επιτρέπεται να κάνει μετατροπές στο δωμάτιό του.

8. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν να ορίζεται συμμετοχή των οικότροφων στο κόστος στέγασής τους. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος του ποσού συμμετοχής, ο τρόπος καταβολής του, μειώσεις ή απαλλαγή από την καταβολή του ποσού αυτού σε ειδικές περιπτώσεις οικότροφων καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις.

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενου ξενοδοχείου

1. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός στα δωμάτια σε καλή κατάσταση (κρεβάτια, καθίσματα, τραπέζι, ντουλάπα, φωτιστικά, κτλ).

2. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων του μισθίου υποδοχής (διαδρόμων, βεραντών) καθώς και των δωματίων (3 φορές εβδομαδιαίως).

3. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει για τη συντήρηση των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφώνου, του ανελκυστήρα, του καλοριφέρ, κτλ.

4. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει για τη συντήρηση και λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης καθώς και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, και αποχέτευσης.

5. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει για τη λειτουργία και συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας και συναγερμού.

6. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει ώστε να υπάρχει θέρμανση τουλάχιστον δέκα (10) ώρες ημερησίως.

7. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο αποκαθιστά και συμπληρώνει κάθε οφειλόμενη σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία βλάβη, ελαττώματα ή απώλεια.

8. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο φροντίζει για τη λειτουργία και συντήρηση ενδοεπικοινωνιακού συστήματος τηλεφώνου σε κάθε δωμάτιο.

9. Το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο παρέχει ζεστό νερό για μπάνιο τουλάχιστον δέκα (10) ώρες ημερησίως.