Φοιτητική Mέριμνα Φοιτητικοί Σύλλογοι Σύμβουλοι Σπουδών
Περίθαλψη
Σίτιση
Στέγαση
Eισιτήρια

Yποτροφίες
Πληροφορίες


Σίτιση

Προϋποθέσεις Παροχής Δωρεάν Σίτισης Δωρεάν σίτιση δικαιούνται φοιτητές και φοιτήτριες που:
 1. Έχουν τη φοιτητική ιδιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
 3. Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις σίτισης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών που καθορίζονται κάθε φορά από τη Σύγκλητο.
 4. Δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους προκειμένου για προπτυχιακούς φοιτητές.
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής:

1) Κριτήρια επιλογής φοιτητών για δωρεάν σίτιση είναι:
 1. Η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ιδίων των φοιτητών ή και των των οικογενειών τους.
 2. Ο τόπος μόνιμης διαμονής της οικογένειάς τους και στην περίπτωση φοιτητών ορφανών και από τους δύο γονείς ο τόπος μόνιμης διαμονής των ιδίων φοιτητών.
 3. Φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
2. Η κατανομή των πιστώσεων σίτισης ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα φοιτητών.

3. Αν οι αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης είναι περισσότερες από τις αναλογούσες στην Πανεπιστημιακή Μονάδα πιστώσεις, προκειμένου να καθορισθούν οι δικαιούχοι ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
 1. Καταρτίζεται πίνακας των αιτούντων ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά τεκμαρτού ετήσιου ακαθάριστου κατά κεφαλή εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
 2. Καταρτίζεται πίνακας των αιτούντων ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά απόστασης της Πανεπιστημιακής Μονάδας από τη μόνιμη κατοικία τους. Η έννοια "απόσταση" δεν εξαντλείται απλώς με τη χιλιομετρική απόσταση, αλλά συμπεριλαμβάνει και τη δυσκολία μετάβασης από την έδρα της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη μόνιμη κατοικία. Η ακριβής έννοια του όρου "απόσταση" και η αποτίμησή της σε μονάδες αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη του Π.Σ.Φ.Μ.
 3. Καταρτίζεται τελικός πίνακας των αιτούντων ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά του αριθμού που προκύπτει από το άθροισμα των αυξόντων αριθμών του αιτούντος στους δύο προηγούμενους πίνακες σταθμισμένων με τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές 0.7 και 0.3 αντίστοιχα.
 4. Ατομα με ειδικές ανάγκες προτάσσονται στον τελικό πίνακα και σε περίπτωση που οι σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για τη σίτιση όλων αυτών, τότε τα άτομα αυτά κατατάσσονται στον οικείο πίνακα μεταξύ τους με βάση τα υπόλοιπα δύο κριτήρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Το τεκμαρτό ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα κάθε υποψήφιου υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

5. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 24 ετών, εάν αυτά δεν σπουδάζουν και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 28 ετών, εάν αυτά σπουδάζουν.

6. Το τεκμαρτό ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα των μισθωτών (δημοσίων & ιδιωτικών υπαλλήλων) και των συνταξιούχων λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων εισακτέων μειωμένο κατά 50%.

7. Το τεκμαρτό ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα υποψηφίων των οποίων αδέλφια σπουδάζουν σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική θητεία τους (γεγονός που πρέπει κατάλληλα να βεβαιώνεται), λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων εισακτέων μειωμένο κατά 50%.

8. Το τεκμαρτό ετήσιο ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα υποψηφίων οικογενειών πολυτέκνων (γεγονός που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων) λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων εισακτέων μειωμένο κατά 30% για κάθε παιδί από το τρίτο και πέρα.

9. Η συνολική μείωση του τεκμαρτού ετήσιου ακαθάριστου κατά κεφαλή εισοδήματος υποψηφίου δεν μπορεί να υπερβεί το 60%, ακόμη και αν συντρέχουν περισσότερες από μία από τις προηγούμενες προϋποθέσεις μείωσής του (π.χ. μισθωτού και πολυτέκνου μαζί).

10. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα, με πρόταξη στους πίνακες κατάταξης, σίτιση φοιτητών στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:
 1. Χρεοκοπία οικογένειας
 2. Θάνατος γονέα (αυτού που στηρίζει οικονομικά την οικογένεια)
 3. Μετάθεση γονέα
 4. Απόλυση γονέα
 5. Ύπαρξη Α.Μ.Ε.Α. στην οικογένεια
 6. Οικονομική ζημιά στην οικογένεια από φυσικές καταστροφές
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επίκληση μιας από τις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται κατά περίπτωση από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για παροχή δωρεάν σίτισης υποβάλλουν στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της οικείας Πανεπιστημιακής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι φοιτά, στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και το ήδη διανυόμενο έτος σπουδών.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη Αρχή.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειάς τους της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εάν το εκκαθαριστικό δεν έχει αποσταλεί στον δικαιούχο.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των ιδίων της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εάν το εκκαθαριστικό δεν έχει αποσταλεί στον δικαιούχο, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει ένσημα 6 συνεχόμενων μηνών κατά το προηγούμενο έτος.

6.Υπεύθυνη δήλωση από κοινού των γονέων ότι δεν υποστηρίζουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο, εφόσον αυτός πληροί την προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.

8. Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση άλλης κατά το νόμο αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα της οικογένειας τους κατά τον προηγούμενο χρόνο.

9. Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας του Νομού ή βεβαίωση Δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, κλπ. και το σύνολο των εισοδημάτων από τις πηγές αυτές.

10. Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της Υπηρεσίας των γονέων τους για το ύψος των αποδοχών τους.

11. Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.