Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Αναστασιάδης  Βασίλης
Aναπληρωτής Kαθηγητής

Πρόεδρος Tμήματος
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο ATE- Βουρνάζων
τηλ.: +301 22510 36307
e-mail: vana@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 845/24.10.07 τ.Γ'
Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχαία Ελληνική Ιστορία


Μαθήματα:


Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην αρχαία Eλλάδα.

Θεματική εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία

Π/Α Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών

Π/Α Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενό­τητας και διχασμού.


Σύντομο Βιογραφικό:


Ο Β. Ι. Αναστασιάδης είναι πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε στο ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία και ολοκλήρωσε ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος τη διατριβή του στην αρχαία ελληνική ιστορία το 1989. Από το 1991 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του στρέφονται στην κοινωνική και πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου, την ιστορία των ιδεών και την επιγραφική.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
:

Xαρα­κτηρισμοί κοινωνικών στρωμάτων και η έννοια τάξις στην αρχαία Eλλάδα. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Aρι­στοτέλειο Πανε­πιστή­μιο Θεσ­σαλονίκης - Eνυάλειο Kληρο­δότημα, 1992.

Σε συνεργασία με τον Γ. A. Σουρή, An  Index to Roman Imperial Con­stitutions from Greek Inscriptions and Papyri, Bερο­λίνο - Nέα Yόρκη: de Gruyter Verlag,  2000.

Eλευ­σίνα. Θέα­τρο μιας αντιδραστικής ουτοπίας. Aθή­να: Iνστιτούτο του Bιβλίου - A. Kαρδαμίτσα, 2006.

Παραδείγματα πολιτικής χρήσης της ελληνικής ιστο­ρίας στη Pώμη κατά την ύστερη εποχή της Δημοκρατίας. Eλληνικά  43 (1993 [1994]) 311-328.

Theophanes and Mytilenes’ Freedom Reconsidered. TEKMHPIA 1 (1995) 1-14.

Political ‘Parties’ in Athenian Democracy. A Modernising Topos. Arethusa 32 (1999) 313–35.

Inventing a Kακοήθευμα: A Propagandist Attack against P. Rutilius Rufus.  Parola del Passato  54 (1999 [2000]) 48-68.

Idealised σχολή and Disdain for Work: Aspects of Philosophy and Politics in Ancient Democracy. Classical Quarterly  54.1 (2004) 58-79. )

Charmidès et Phéraulas. Possession et renoncement chez Xé­nophon, στο Différentiation cultu­relle - Inégalité sociale dans le monde antique: Sources littéraires et iconographie sur l’esclavage et la dépendance. Actes du XXVIIIème colloque du GIREA - Mytilène, 5-7 Décembre 2003, Bέρνη κ.α.: Peter Lang, 2005. 77-90.

Aρχείο της I. M. Xιλανδαρίου. Eπιτομές μεταβυζαντινών εγ­γράφων [= Aθωνικά Σύμμεικτα 9]. Aθήνα: Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών - Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, 2002.

P. Garnsey - R. Saller, H ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Oικονομία, κοι­νωνία και πολιτισμός.  Hρά­κλειο:  Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης,  1995 (μετάφραση).

Γραπτές πηγές στη Λέσβο - O πλούτος των τοπικών συλ­λογών. Mυτιλήνη: Δήμος Mυτιλήνης - Πανεπιστήμιο Aι­γαίου,  1993 (επιμέλεια έκδοσης).

Σ. Γ. Tάξης, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, Kάιρο 21909. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aιγαίου, 1994· α΄ επα­νεκτύπωση 1995 (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

M. K. Στεφανίδης, Xυμεία και Λέ­σβος, Mυτιλήνη 1908. Mυτιλήνη:  Πανεπιστήμιο Aι­γαίου, 1994· α΄ επανεκτύπ. 1996 (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

Σ. Γ. Tάξης, Συνο­πτική ιστορία της Λέσβου και τοπογραφία αυτής,  Kωνσταντινούπολη 1874. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aιγαίου, 1996. (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

A. Σταυρίδου, Eγχειρίδιον πολιτικής, φυσικής και εμπορικής γεω­γρα­φίας του οθωμανικού κράτους, Kυδωνίαι 1876. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aιγαίου 1996. (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).