ΠΜΣ Κοινωνική & Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και ΚοινωνίαΠMΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Περιγραφή

Οργάνωση

Μαθήματα

Διδάσκοντες

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 

Οργάνωση

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν συνολικά πέντε υποχρεωτικά μαθήματα.

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία

ΙΑΛ-5 Κοινωνίες σε σύγκρουση

ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός

 

Οι τίτλοι των μαθημάτων εξειδικεύονται κάθε χρόνο από τους διδάσκοντες του προγράμματος. Δείτε σχετικά στα Μαθήματα.

Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες εκπονούν παράλληλα ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop) στο τέλος του εξαμήνου.
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται επίσης η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 10.000-15.000 λέξεων, η οποία ολοκληρώνεται τη θερινή περίοδο.

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (π. μ.), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Μαθήματα: δέκα (10) π. μ.
Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο:       
      δέκα (10) π. μ.
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: δεκαπέντε (15) π. μ.

Αξιολόγηση φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με γραπτές εργασίες ή εξετάσεις στα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Εάν κάποιος/α αποτύχει σε ένα –και μόνο ένα– μάθημα, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης για μία –και μόνο μία– ακόμη φορά.
Η εκπόνηση και παρουσίαση ιστορικής έρευνας στο ειδικό επιστημονικό εργαστήριο του εαρινού εξαμήνου αξιολογείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια.
Η διπλωματική εργασία, η οποία υποβάλλεται γραπτώς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αξιολογείται από τριμελή επιτροπή.