ΠΜΣ Κοινωνική & Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠMΣ Φύλο, Πολιτισμός και ΚοινωνίαΠMΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Oργάνωση

Σπουδές Φύλου

Διδάσκοντες

Προσφερόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα μαθημάτων

Φοιτητές

Δραστηριότητες

Σύνδεσμοι
Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 

Oργάνωση

Από τον Ιανουάριο του έτους 2003 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Τμήμα οργάνωνε και λειτουργούσε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο: «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», ενταγμένο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ στην κατηγορία πράξεων «Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας». Το ΠΜΣ λειτούργησε με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το παραπάνω ΠΜΣ λειτουργεί με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο: «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία».

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τα κυριότερα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που θέτουν οι μελέτες για τις γυναίκες και το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία και ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, την γλώσσα και την τέχνη. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητριών/ών στις γυναικείες σπουδές και τις μελέτες για το φύλο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σημερινών πολυπολισμικών κοινωνιών και να συμβάλουν στην προώθηση της αρχή της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο συνθέτει την κοινωνική ανθρωπολογία με την ιστορία και εξετάζει τη διαπλοκή τους με άλλες επιστημονικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα./font>

Ένα επιπλέον καινοτόμο του στοιχείο του προγράμματος συνιστούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις από μη δυτικές κοινωνίες και πολιτισμούς σε θέματα φύλου, με τον αντίστοιχο διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας γύρω από τα ίδια θέματα. Συνεπώς, τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση την οποία εφαρμόζει, ο εξ' ορισμού διαπολιτισμικός του προσανατολισμός, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση.

Ειδικότερα το ΠΜΣ σκοπεύει:

  • Να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/ές στους κυριότερους σύγχρονους προβληματισμούς για το φύλο στους χώρους διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και πεδίων.

  • Να συμβάλει στην κατανόηση του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και ιδεολογιών σε τομείς όπως η πολιτική, η εκπαίδευση, η  οικονομία, η υγεία, η γλώσσα και η τέχνη.

  • Να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε κοινωνικά ευαίσθητους τομείς όπου διαμορφώνονται οι πολιτικές της ισότητας και του φύλου.

  • Να συνδέσει τις παρεχόμενες γνώσεις με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων ΑΕΙ όλων των κατευθύνσεων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), και πτυχιούχοι, ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αριθμ. 16 του ν.2327/95. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, και όπως αυτή ορίζει, οι υποψήφιες/οι υποβάλλουν στο Τμήμα αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής και βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιες/οι διαγωνίζονται στην αγγλική γλώσσα και συμμετέχουν σε προφορική συνέντευξη. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και δεν υπερβαίνει τους είκοσι (20).

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητριών/ών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων, και ακολούθως η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός εξαμήνου. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται τριάντα τρεις (33) διδακτικές μονάδες από σπονδυλωτά μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και σε τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Από τα δώδεκα (12) προσφερόμενα σπονδυλωτά μαθήματα των δύο εξάμηνων τα επτά (7) είναι υποχρεωτικά κορμού και τα υπόλοιπα πέντε (5) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, από τα οποία η/ο φοιτητήτρια/ής οφείλει να επιλέξει το ένα (1). Οι βασικές μέθοδοι διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι α)διαλέξεις, εισηγήσεις και ομάδες εργασίας (workshops) από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, προσκεκλημένους καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες, β) προφορικές παρουσιάσεις εργασιών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου από τις/ους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές με στόχο την ανάπτυξη της αυτενέργειας, γ) εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. Οι φοιτήτριες/ές αξιολογούνται στη βάση της προφορικής συμμετοχής και των γραπτών εργασιών που εκπονούν σε κάθε μάθημα. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση, στο τρίτο εξάμηνο, της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης αντιστοιχεί σε εννέα (9) διδακτικές μονάδες και το θέμα της ορίζεται ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Η διπλωματική εργασία κυμαίνεται από 12.000 ως 15.000 λέξεις και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου. Στην περίπτωση που για σοβαρούς λόγους η/ο φοιτήτρια/ής αδυνατεί να καταθέσει εμπρόθεσμα την διπλωματική του εργασία μπορεί σε συνεννόηση με την/τον επιβλέπουσα/οντα, και αφού ενημερωθεί σχετικά η Γραμματεία, να πάρει παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο.

 

Ü   Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα:
      Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις»

Ü   Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιούλιος - Αύγουστος 2007

 

 

8